PERILLEN ELS SERVICIS DE JOVENTUT, EDUCACIÓ I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ


BLOC-Compromís ha presentat un escrit de reclamació a l’acord plenari del passat 1 de desembre d’aprovació inicial de l’amortització dels llocs de treball de les tècniques de Joventut, Promoció del Valencià i Educació. Com diu Josep Riera, portaveu de BLOC-Compromís, “ja ho vam manifestar en el ple i hem esperat fins l’últim dia del període d’exposició pública per tal que el govern municipal s’explicara, però és inacceptable que se suprimisquen tres llocs de treball bàsics per a la prestació dels servicis i no es concrete ni s’explique com es prestarà els dits servicis a partir d’ara.”

En l’escrit de reclamació, BLOC-Compromís evidencia que la decisió del Partit Popular contradiu, entre d’altres, el Decret 24/1995, de 25 d’abril, del Govern Valencià, que regula la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil, a què l’Ajuntament de Meliana està adherit; i també l’acord plenari vigent de l’Ajuntament de Meliana, de 31 de gener de 1997, en què es va aprovar el Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià al municipi de Meliana. Per al responsable valencianista, “en l’expedient no hi ha cap informe de la Secretaria General que establisca les conseqüències que es poden derivar de la supressió dels tres llocs de treball respecte d’acords plenaris del mateix Ajuntament i l’adhesió a convenis d’altres administracions”. Tampoc s’entén que es prescindisca de la tècnica d’Educació quan l’Ajuntament de Meliana destina 983.986,09 €, el 13,43% del total dels pressupostos del 2011, als diferents servicis de l’àrea d’Educació.

Finalment, resulta molt simptomàtic que el Partit Popular parle de reorganització dels servicis i d’optimització econòmica, però no conste cap informe tècnic ni de cap responsable de les diferents àrees en què es concreten els motius de la decisió, ni la repercussió econòmica, ni com es reorganitzaran els diferents servicis. Es més, com diu Riera, “tractant-se d’una modificació pressupostària, sorprén que no s’haja emés el corresponent informe de la Intervenció General que concrete l’impacte econòmic de la modificació, les partides que afecta i si hi haurà modificacions complementàries en funció de l’anunciada reorganització. Tot plegat, un cúmul d’inconcrecions, omissions i de contradiccions que han motivat la reclamació de BLOC-Compromís”. Davant la improvisació del govern popular, els valencianistes ja van demanar en la sessió plenària que el tema es deixara damunt la taula i no es portara a la seua aprovació inicial. Petició que va ser desatesa per l’acalde popular Blas Devís.