El Grup Municipal BLOC-Compromís ha nomenat les persones, titulars i suplents, que el representaran en les diferents comissions informatives que es van crear segons l’acord plenari del passat 21 de juny. I que tot seguit indiquem:
Junta de Portaveus
Titular: Josep Riera

Suplent: Maria Pilar Asensio

Comissió Informativa d’Hisenda
Titular: Josep Riera

Suplent: Vicent Ahuir

Comissió Especial de Comptes
Titular: Josep Riera

Suplent: Vicent Ahuir

Comissió Informativa de Personal, Policia, Modernització i Noves Tecnologies
Titular: Maria Pilar Asensio

Suplent: Josep Riera

Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Servicis, Parcs i Jardins, Roca, Sanitat i Medi Ambient
Titular: Vicent Ahuir

Suplent: Josep Riera

Comissió Informativa de Servicis Socials, Majors, Dona, Agricultura i Foment Econòmic, FIMEL, Ocupació, Comerç i Promoció de projectes emprenedors
Titular: Amparo Martí

Suplent: Maria Pilar Asensio

Comissió Informativa de Cultura, Joventut, Esports, Educació, Participació Ciutadana i Festes
Titular: Maria Pilar Asensio

Suplent: Amparo Martí