SESSIÓ DEL DIJOUS, 31 DE GENER DE 2013
En esta entrada pots seguir la sessió plenària ordinària del mes de gener en imatges, d’acord amb l’ordre del dia. D’esta manera, et facilitem un millor accés a aquells temes que siguen del teu interés.
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors minuta núm. 7/2012, de 5 de desembre, i minuta núm. 8/2013, de 27 de desembre
2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del ple
3.- Actualització i modificació del conveni per a la Unitat de Prevenció Comunitària
S’introduïxen canvis en el conveni per a garantir la viabilitat econòmica del servici de la Unitat de Prevenció Comunitària gestionat per l’associació AHNAR.
4.- Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva de la Unitat d’Execució núm. 2

5.- Declaració institucional contra la violència de gènere

6.- Precs i preguntes dels regidors i de les regidores