SESSIÓ DEL DIMARTS, 4 DE JUNY DE 2013
En esta entrada pots seguir la sessió plenària ordinària del mes de maig en imatges, d’acord amb l’ordre del dia. D’esta manera, et facilitem un millor accés a aquells temes que siguen del teu interés.
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (minuta núm. 3/2013, de 26 de març).
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del Ple.
3.- Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc.
4.- Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals.
5.- Donar compte dels l’Estats d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament i de l’IMC a data 31 de març de 2013.
6.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2013 en compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, pel que s’establixen Mesures de Lluita contra la Morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament i de l’IMC.
7.- Anul·lació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de servicis de subministrament de telefonia mòbil.
8.- Expedient de modificació de crèdit nº 7/2013 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
9.- Modificació de la base d’execució núm. 24 del Pressupost General de l’exercici 2013.
10.- Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de prestació de servici de l’escola d’adults.
11.- Ratificació de la resolució d’Alcaldia núm. 236/2013, de 27 de maig, relativa al conveni de col·laboració entre el Patronat Provincial de Turisme «València, terra i mar» i l’Ajuntament de Meliana.
 
12.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Meliana i l’Ajuntament d’Alboraia en relació amb el servici de salvament i socorrisme en la platja de Meliana.
13.- Moció del BLOC – Compromís sobre el 8 de març, sobre els drets laborals i socials de les dones.
14.- Moció del BLOC – Compromís per a millorar la seguretat al terme de Meliana.
15.- Moció del BLOC – Compromís sobre la Reforma de la Llei de Règim Local
16.- Declaració institucional contra la violència de gènere
17.- Precs i preguntes del regidors i de les regidores
18.- Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor del PSPV-PSOE
19.- Presa de coneixement de la renúncia d’una regidora del PSPV-PSOE
20.- Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor del PSPV-PSOE