SESSIÓ DEL DIJOUS, 30 DE JULIOL DE 2013
En esta entrada pots seguir la sessió plenària ordinària del mes de juliol en imatges, d’acord amb l’ordre del dia. D’esta manera, et facilitem un millor accés a aquells temes que siguen del teu interés.
1.- Minut de silenci en record de les víctimes de l’accident ferroviari de Santiago de Compostel·la.
 
  
2.- Lectura i aprovació d’actes anteriors.
3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del Ple.
4.- Donar compte de decret d’autoorganització dictat per la nova alcaldia.
5.- Ratificació de la resolució d’Alcaldia d’acceptació de la delegació de contractar l’obra inclosa en el Pla de Nuclis 2013/66: Barri de Roca. Accessibilitat.
6.- Ratificació de la resolució d’Alcaldia d’acceptació de la delegació de contractar l’obra inclosa en el Pla de Nuclis 2013/67: Obres d’eficiència energètica al barri de Nolla.
7.- Acord de regulació del complement de productivitat i assignació del pagament de gratificacions de l’Ajuntament de Meliana i de l’IMC.
8.- Designació de festes locals per al 2014.
9.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament i de l’IMC a data 30/06/2013.
10.- Donar compte de l’informe de morositat de l’Ajuntament i de l’IMC relatiu al segon trimestre del 2013, d’acord amb la Llei 15/2010.
11.- Donar compte de l’informe del segon trimestre de 2013 relatiu al Pla de Disposició de Fons.
12.- Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2012.
13.- Moció d’ASAJA sobre assegurances agràries.
14.- Moció de BLOC – Compromís sobre l’accident de metro de 3 de juliol de 2006.
15.- Declaració institucional contra la violència de gènere.
16.- Precs i preguntes del regidors i de les regidores.
Entre altres temes, els regidors i les regidores de BLOC-Compromís pregunten al govern municipal sobre l’augment del bo metro per als majors, l’escolarització en valencià a Meliana, els horaris d’estiu del metro, l’estat de la Casa d’Orba i la construcció del nou restaurant al poliesportiu, l’estat de la passarel·la d’accés a la mar, i altres.

Precs i preguntes del públic.