SESSIÓ DEL 3 DE JUNY DE 2014

Ací podeu seguir en imatges, gravades per InfoCompromís,  els diferents punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Meliana.

1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors

2.- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del ple

Vídeo resolucions d’Alcaldia

3.- Resolució del recurs de reposició presentat contra l’acord núm. 9 de l’ordre del dia del ple extraordinari del 10 de desembre de 2013 relatiu a l’alienació de la parcel·la 1 A – 1 B de la séquia braç de l’Ermita.

4.- Resolució del recurs de reposició presentat contra els acords núm. 10, 11 i 12 de l’ordre del dia del ple extraordinari del 10 de desembre de 2013 relatius a l’alienació de les parcel·les 11 A-2; 11 B i 12 de la séquia braç de l’Ermita.

5.- Resolució del recurs de reposició presentat contra l’acord núm. 14 de l’ordre del dia del ple extraordinari del 10 de desembre de 2013 relatiu a l’alienació de la parcel·la 17 H de la séquia braç de l’Ermita.

Vídeo resolució recursos reposició séquia braç de l’Ermita

6.- Expedient de modificació de crèdit 7/2014 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

7.- Donar compte de l’estat d’execució del 1r trimestre 2014 de l’Ajuntament i de l’IMC.

8.- Donar compte de la documentació remesa al Ministeri d’Hisenda del 1r trimestre de 2014, de l’Ajuntament de Meliana i l’IMC, mitjançant la plataforma habilitada en l’oficina virtual per a la coordinació de les hisendes locals.

9.- Donar compte de l’inform,e de morositat del 1r trimestre de 2014, en compliment de la Llei 15/2010, de l’Ajuntament i l’IMC.

Vídeo temes d’Hisenda

10.- Moció conjunta de les organitzacions agràries (la Unió i AVA-ASAJA) sobre la sequera.

Vídeo moció sequera

11.- Moció del Grup Municipal Compromís per l’aplicació del 0,7% del pressupost ordinari de l’Ajuntament de Meliana a la cooperació.

Vídeo moció 0,7% per a cooperació

12.- Declaració institucional contra la violència de gènere.

Vídeo declaració contra violència masclista

13.- Precs i preguntes dels regidors i les regidores.

Vídeo precs i preguntes regidors-res

Precs i preguntes del públic

Vídeo precs i preguntes del públic