SESSIÓ DEL 31 DE JULIOL DE 2014

Ací podeu seguir en imatges, gravades per InfoCompromís,  els diferents punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Meliana.

1.- Lectura i aprovació de actes anteriors. (Acta, 29 d’abril de 2014)

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’ultima sessió ordinària del Ple.

Vídeo actes i resolucions d’Alcaldia

3.- Elecció de Jutge de Pau substitut.

Vídeo elecció del jutge de pau substitut

4.- Designació de Festes Locals per al 2015.

Vídeo festes locals 2015

5.- Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Estacionament per persones amb mobilitat reduïda.

Vídeo Ordenança reguladora de l’estacionament

6.- Ratificació de la Resolució nº 296/2014 de 15 de Juliol sobre el conveni de col•laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Valencia relatiu a la subvenció per a la FIMEL.

Vídeo conveni Diputació per Fimel

7.- Aprovació del Programa de Treball del contracte Administratiu subjecte a regulació armonitzada dels servicis de Jardinería, Mantenimient i Neteja de parcs, zones verds ajardinades i arbolat urba de Meliana.

Vídeo programa de treball manteniment de jardins

8.- Donar compte de l’estat d’execució del 2º Trimestre 2014 de l’Ajuntament de Meliana.

9.- Donar compte de la documentació remesa al Ministeri d’Hisenda del 2º Trimestre 2014, de l’Ajuntament i del IMC, mitjançant la plataforma habilitada en l’oficina virtual per a la Coordinació de les Hisendes Locals.

10.- Donar compte de l’informe morositat del 2º Trimestre 2014, en compliment de la Llei 15/2010, de l’Ajuntament i de l’IMC.

11.- Expedient de modificació de crédit 10/2014 de suplement de crédit.

12.- Aprovació definitiva del Compte General de l’Ajuntament i de l’IMC del 2013.

Vídeo temes d’Hisenda

13.- Donar compte de l’objecció d’intervenció a la proposta de aprovació del Pla de mesures extraordinàries de foment de l’ocupació de persones en situació de risc de exclusió social per la prestació de servicis de competència municipal.

Vídeo objecció d’Intervenció

14.- Moció del Grup Municipal Socialista sol•licitant un referèndum Constitucional.

Vídeo moció referèndum constitucional

15.- Moció de Compromís de suport Institucional al funcionament del Consorci Comarcal de servicis socials i altres servicis assistencials a les persones amb alguna discapacitat.

Vídeo moció Consorci Comarcal Servicis Socials

16.- Moció de Compromís respecte del servici de metro de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Vídeo moció servici de metro FGV

17.- Declaració institucional contra la violència de gènere.

Vídeo declaració contra violència masclista

18. Precs i preguntes dels regidors.

Vídeo precs i preguntes regidors/res

Precs i preguntes del públic assistent

Vídeo precs i preguntes del públic