EL ROMANENT DE TRESORERIA JA ÉS D’1,7 MILIONS D’EUROS

L’Ajuntament de Meliana ha liquidat els pressupostos del 2016 amb estabilitat pressupostària i una capacitat de finançament o superàvit pressupostari de 620.000 €. A més, amb el tancament de l’exercici, el romanent de tresoreria acumulat és d’1.779.523,47 €. D’altra banda, el deute viu és anecdòtic, 9.818,51 €, el 0,13% del pressupost ordinari de l’Ajuntament. S’ha complit la regla de gasto en 104.019,91 € i també el pla economicofinancer 2016-2017. Finalment, també s’han complit els terminis de pagament als proveïdors. Així, durant tot l’any s’ha estat pagant dins dels 30 dies marcats per la llei, concretament al voltant dels 20 dies de mitjana.

La regidora d’Hisenda i primera tinenta d’Alcaldia, Maria Pilar Asensio, destaca que “s’està fent una gestió econòmica i pressupostària molt rigorosa i eficient, amb un grau d’execució molt elevat dins de les dificultats que suposa tindre una normativa estatal tan restrictiva”. El nivell de superàvit de l’Ajuntament es deu principalment a la limitació que suposa la regla de gasto fixada per l’Estat, que impedix gastar més que l’any anterior amb una taxa de creixement que per al 2016 fou de l’1,8%; la impossibilitat d’ampliar el capítol I de personal i fer ampliacions en la plantilla de personal o de cobrir vacants més enllà de la taxa de reposició, també molt restrictiva, o -com explica la regidora- “la no disponibilitat de 100.000 € en inversions per a complir el pla economicofinancer 2016-2017 que es va haver d’elaborar en haver incomplit la regla de gasto en el 2015 per la mala previsió del govern anterior del Partit Popular”.

Cal afegir l’augment dels ingressos consignats inicialment, especialment per l’augment de les subvencions que s’han rebut de la Diputació i la Generalitat, l’aportació d’ingressos de l’Estat i l’actualització dels padrons d’alguns impostos o taxes. En este cas, recorda la responsable, “tenint en compte que la majort part dels rebuts de la contribució urbana (IBI) del 2016 van disminuir tal com havíem previst el nou govern”. Un fet que es repetirà en l’exercici 2017.

Amb este context, Asensio reclama que “ara cal que el Govern central de Rajoy i Montoro flexibilitzen tot este marc normatiu tan restrictiu per a permetre als ajuntaments fer una gestió més eficaç i resolutiva i poder atendre les necessitats reals de la ciutadania i del municipi”. Així, cal que se suprimisca o es flexibilitze més la regla de gasto, es desbloquege la disponibilitat del superàvit del 2016 per a fer inversions -un tema ara mateix lligat a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat del 2017-, es permeta l’ús del romanent de tresoreria sense que afecte a l’estabilitat pressupostària; i s’elimine o amplie notablement la taxa de reposició de personal.

De fet, com manifesta la tinenta d’Alcaldia, “a Meliana hi ha actuacions importants que ara mateix, tot i que l’Ajuntament té una situació econòmica òptima, amb liquiditat i els diners en els bancs, no es poden executar ja per les restriccions severes imposades pel Govern central”. Concretament inversions com ara la remodelació i conversió de la llar dels jubilats com a centre integral de majors, o l’adquisició dels terrenys dotacionals necessaris per a la construcció del nou centre educatiu per part de la Generalitat.