SESSIÓ DEL DILLUNS, 23 DE JULIOL DE 2012


En esta entrada pots seguir la sessió plenària ordinària del mes de juliol en imatges, d’acord amb l’ordre del dia. D’esta manera, et facilitem un millor accés a aquells temes que siguen del teu interés.


1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior 4/2012 de 31 de maig.

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del Ple.

En dos vídeos, pots seguir la relació de Resolucions de l’Alcaldia i el contingut d’aquelles per què BLOC-Compromís va demanar la lectura expressa per a un coneixement major del públic assistent.3.- Donar compte de canvis en les delegacions de l’alcaldia.

L’Alcaldia dóna compte de la reorganització del seu govern


4.- Ratificació de les resolucions d’alcaldia d’acceptació de la delegació per a contractar l’obra  inclosa en el Pla de Nuclis 2012/58: “Eficiència energètica en el Barri de Nolla” (enllumenat públic).


5.- Ratificació de les resolucions d’alcaldia d’acceptació de la delegació per a contractar l’obra  inclosa en el Pla de Nuclis 2012/59: “Obres d’eficiència energètica en el Barri de Roca i adequació d’instal·lació elèctrica del Casó” (enllumenat públic).6.- Informació de l’estat d’execució a 31.03.2012  del Pressupost de l’ajuntament i del IMC.


7.- Donar compte de l’informe de morositat, en compliment de la Llei15/2010 de l’Ajuntament i del IMC.


8.- Pla d’ajust conforme a la disposició addicional dècima de la Lleide Pressupostos Generals 2012.

En dos vídeos, pots conéixer el contingut del Pla d’Ajusta aprovat pel govern municipal del Partit Popular i el debat que s’hi va generar. A més, t’adjuntem l’informe de la Interbenció Generalde l’Ajuntament de Meliana on s’especifiquen les mesures d’ajust concretes.Informe de la Intervenció General

9.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per realització d’activitats de caràcter cultural, educatiu i social.10.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local, sobre conveni entre la Cooperativa de supermercats CONSUM i la  Diputació Provincial de València.

11.- Adhesió a la nova Carta de Servicis de la Red AFIC.


12.- Moció sobre el cultiu i denominació d’origen de la xufa de Valencia.

Moció de la Unió de Llauradors, amb el vistiplau del Consell Agrari Municipal sobre la xufa de València, de denominació d’origen, i els problemes que està tenint en la seua producció i comercialització al camp valencià.


13.- Moció del BLOC–Compromís sobre l’escolarització a Meliana en el curs 2012/2013.

Moció que tracta la ràtio abusiva imposada per la Conselleriad’Educació, en contra de la legislació estatal,  per a l’escolarització en Infantil (30 alumnes per aula) i la vulneració dels drets lingüístics dels alumnes, i també el perill que els alumnes i les alumnes del nucli de Roca perden el servici de transport escolar i les beques de menjador, d’acord amb la nova normativa d ela Conselleria.


14.- Declaració institucional contra la violència de gènere.


15.- Precs i preguntes del regidors i de les regidores.