SESSIÓ DEL DIMECRES, 2 D’OCTUBRE DE 2013


1.- Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors: minuta núm. 5/2013, de 27 de juny; minuta núm. 6/2013, de 8 de juliol; minuta núm. 7/2013, de 13 de juliol i minuta núm. 8/2013, de 30 de juliol.


2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del Ple.

3.- Donar compte dels membres i suplents de les Comissions Informatives


Vídeo sobre membres comissions informatives


4.- Donar compte de l’informe de l’interventor d’avaluació de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla del gasto corresponent a l’execució pressupostària del segon trimestre de 2013 en compliment de les obligacions regulades en l’ordre HAP/2105/2012.

Vídeo sobre informe trimestral objectius d’estabilitat


5.- Ratificació de la resolució d’Alcaldia núm. 483/2013, de 18 de setembre, relativa al conveni per la prestació del servici del “Menjar a Casa”.

Vídeo sobre conveni Menjar a casa

6.- Aprovació del Pla econòmic financer.

7.- Aprovació del marc pressupostari.

8.- Aprovació de l’Ordenança general de Recaptació.

Vídeo sobre temes d’hisenda

9.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14, de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

Vídeo sobre modificació de crèdits


10.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana.

Vídeo sobre modificació IBI

11.- Delegació del Ple en l’alcalde de l’acord d’inici dels expedients de contractació.

Vídeo sobre delegació en l’Alcaldia
 

12.- Declaració d’usos compatibles en l’illa configurada pels carrers Garrigosa, Sol i José M. Rausell.13.- Moció del BLOC – Compromís sobre foment de l’ús de la bicicleta.
14.- Moció del BLOC – Compromís sobre el tipus impositiu de l’IBI.

15.- Moció del PP sobre el tercer carril ferroviari.

16.- Declaració institucional contra la violència de gènere.
17.- Precs i preguntes dels regidors i de les regidores.
BLOC-Compromís demanem una valoració del programa de menjador infantil per a l’estiu proposat pel nostre grup; fem diferents propostes per a les actuacions en les vies públiques; preguntem per la situació del Servici Especialitzat d’Atenció a les Famílies i la Infància (SEAFI), després de la reducció important de la subvenció de la Generalitat; i qüestionem l’escàs suport del govern popular al valencià.
Precs i preguntes del regidors i de les regidores