SESSIÓ DEL 5 DE FEBRER DE 2015

1.- Declaració institucional en record d’Amparo Belmonte Burgos

Vídeo de la declaració en record d’Amparo Belmonte

2.- Lectura i aprovació de l’acte 8/2014, de 27 de novembre

3.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia

Vídeo acta i resolucions

4.- Declaració de lesivitat en relació amb un expedient de liquidació de l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Vídeo declaració de lesivitat

5.- Moció de Compromís per a la destinació almenys del 50% del romanent de tresoreria del 2014 a un pla d’ocupació municipal

Vídeo moció de Compromís pla d’ocupació

6.- Declaració institucional contra la violència masclista

Vídeo declaració contra violència masclista

7.- Precs i preguntes dels regidors i les regidores

Vídeo precs i preguntes regidors/regidores

Precs i preguntes del públic

Vídeo precs i preguntes públic