DESPRÉS DEL PRIMER EXERCICI COMPLET

El 2016 ha sigut el primer exercici complet del nou govern (Compromís-PSOE), ja que el 2015, concretament al juny, fou l’any del canvi de govern. Ara, ja es poden traure conclusions en comparació al 2014, l’últim any complet de l’anterior govern popular. De la comparativa es desprén que en el conjunt de les retribucions i indemnitzacions anuals de la corporació hi ha una disminució global d’11.000 €. Si es comparen els dos governs, la disminució és de 16.534,16 €, mentre que pel que fa al cost de l’oposició hi ha un increment de 5.209,54 €. El cost total del 2016 del conjunt de la corporació fou de 116.617,24 €, mentre que al 2014 va suposar 127.941,85 €.

Com constata el portaveu de Compromís, Joan Orts, “les xifres demostren el que nosaltres sempre hem dit, que en època de crisi es podien ajustar estes partides, oferir una bona acció de govern i garantir el treball de l’oposició”. Cal recordar que, a més, esta distribució s’aconseguix oferint major participació als grups polítics i a la ciutadania en el seguiment de la gestió municipal, ja que en esta legislatura les sessions plenàries i les comissions informatives són mensuals, a diferència de les dos legislatures anteriors de governs populars en què eren cada dos mesos. Per tant, les convocatòries de regidors i regidores als òrgans col·legiats s’han incrementat notablement.

Les diferències de funcionament i de cost encara són més evidents si tenim en compte que en el govern actual l’alcalde té dedicació exclusiva a l’Ajuntament, mentre que en el 2014, l’aleshores alcalde popular Pedro Cuesta no tenia la dita dedicació i cobrava per l’assistència als diferents òrgans de govern. En este sentit el regidor valencianista explica que “si comparem realitats semblants i ens remuntem al 2011 quan l’alcalde popular Blas Devís tenia dedicació exclusiva, els costos i les diferències es disparen. Aquell any, el cost total de la corporació fou de 152.494,24 € i només el govern del PP suposava una despesa de 139.005,73 €. L’estalvi hui és considerable”.

Com va explicar el govern a l’inici d’esta legislatura, per a fixar les retribucions del govern i del conjunt de la corporació s’han pres com a referència les retribucions de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament. Així, recorda el portaveu, “vam prendre com a referència les taules salarials dels grups A1 i A2 del personal laboral, en la mesura que érem conscients que en general les retribucions també són un aspecte controvertit entre la plantilla fruit d’una Relació de Llocs de Treball (RPT) aprovada el 2013 en una època de restriccions i congelacions”.

Així, les retribucions brutes de l’alcalde Josep Riera en el 2016, com es desprén dels informes dels departaments d’Intervenció i de Personal, han sigut de 30.472,92 €. Amb això, conclou Orts, “s’aclarixen també algunes especulacions interessades sobre el jornal de l’alcalde, que no és cap altre que el fixat a l’inici de la legislatura”.