SESSIÓ DEL DIMARTS, 26 DE MARÇ DE 2013


En esta entrada pots seguir la sessió plenària ordinària del mes de març en imatges, d’acord amb l’ordre del dia. D’esta manera, et facilitem un millor accés a aquells temes que siguen del teu interés.
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors minuta núm. 7/2012, de 5 de desembre, i minuta núm. 8/2013, de 27 de desembre
2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del ple
  

3.- Ordenança Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària a Meliana


4.- Acceptació de la delegació de la contractació del Pla Provincial d’Obres i Servicis de la Diputació Provincial de Valencia (expt. 2013/201)
5.- Acceptació de la delegació de la contractació del Pla Provincial d’Obres i Servicis de la Diputació Provincial de Valencia (expt. 2013/202)
6.- Ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 74/2013, de 20 de febrer, sobre el PRIM de Roca
Amb esta ratificació, s’inclouen en el text definitiu les diferents propostes de modificació realitzades per diferents organismes. Amb això, la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova de manera definitiva el Pla de Reforma Interior i Millora del nucli de Roca.

7.- Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits núm. 4/2013
8.- Donar compte de la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2012
9.- Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits núm. 4/2013

10.- Moció del PP sobre modificació de la Llei Hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per a evitar els desnonaments per motius econòmics

11.- Moció del BLOC – Compromís sobre la seguretat als Centres Educatius de Meliana

12.- Moció del BLOC – Compromís sobre el 8 de març, sobre els drets laborals i socials de les dones
El punt es deixa damunt la taula, a petició de la regidora de la Dona, per tal de poder presentar un text amb més consens. El portaveu de BLOc-Compromís accepta la proposta. 
13.- Declaració institucional contra la violència de gènere 
14.- Precs i preguntes del regidors i de les regidores

Precs i preguntes del públic assistent